ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance
TOTAL 18137 2008 13264 15272 2865

ABC AP - DISTRICT DETAILS

         Excellent
         Good
         Average
         Poor

ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

ULB's Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance Monthly Status/Count
Anantapur 4848 1210 4020 5230 -382 0
Hindupur 4483 142 1720 1862 2621 0
Guntakal 1176 0 1133 1133 43 0
Tadipatri 651 0 677 677 -26 0
Dharmavaram 2595 152 2386 2538 57 0
Kadiri 105 0 349 349 -244 96
Rayadurg 1030 131 430 561 469 0
Madakasira 892 203 542 745 147 0
Puttaparthi 544 30 623 653 -109 0
Gooty 973 120 439 559 414 0
Pamidi 372 20 407 427 -55 0
Kalyandurgam 468 0 538 538 -70 0
TOTAL 18137 2008 13264 15272 2865