ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance
TOTAL 18137 2008 12275 14283 3854

ABC AP - DISTRICT DETAILS

         Excellent
         Good
         Average
         Poor

ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

ULB's Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance Monthly Status/Count
Anantapur 4848 1210 3777 4987 -139 194
Hindupur 4483 142 1720 1862 2621 63
Guntakal 1176 0 956 956 220 57
Tadipatri 651 0 677 677 -26 0
Dharmavaram 2595 152 2365 2517 78 0
Kadiri 105 0 168 168 -63 0
Rayadurg 1030 131 380 511 519 0
Madakasira 892 203 455 658 234 50
Puttaparthi 544 30 601 631 -87 17
Gooty 973 120 439 559 414 0
Pamidi 372 20 407 427 -55 0
Kalyandurgam 468 0 330 330 138 0
TOTAL 18137 2008 12275 14283 3854