ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance
TOTAL 15206 1877 14595 16472 -1266

ABC AP - DISTRICT DETAILS

         Excellent
         Good
         Average
         Poor

ABC AP - ANANTHAPUR DISTRICT DETAILS

ULB's Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance Monthly Status/Count
Anantapur 4848 1210 4368 5578 -730 0
Hindupur 1950 142 1977 2119 -169 0
Guntakal 1176 0 1173 1173 3 0
Tadipatri 651 0 677 677 -26 0
Dharmavaram 2595 152 2388 2540 55 0
Kadiri 105 0 598 598 -493 0
Rayadurg 632 0 570 570 62 0
Madakasira 892 203 542 745 147 0
Puttaparthi 544 30 918 948 -404 0
Gooty 973 120 439 559 414 0
Pamidi 372 20 407 427 -55 0
Kalyandurgam 468 0 538 538 -70 0
TOTAL 15206 1877 14595 16472 -1266