ABC AP - SRIKAKULAM DISTRICT DETAILS

Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance
TOTAL 3136 1073 2058 3131 5

ABC AP - DISTRICT DETAILS

         Excellent
         Good
         Average
         Poor

ABC AP - SRIKAKULAM DISTRICT DETAILS

ULB's Target Achieved Without App Achieved With App Total Achieved Balance Monthly Status/Count
Srikakulam 1779 544 1235 1779 0 0
Amadalavalasa 222 0 222 222 0 0
Ichapuram 210 0 204 204 6 0
Palasa Kasibugga 363 363 1 364 -1 0
Rajam 261 86 175 261 0 0
Palakonda 301 80 221 301 0 0
TOTAL 3136 1073 2058 3131 5